Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)

Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)
Historia Zgromadzenia
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane SERCANKAMI, zostało założone 8 grudnia 1885 r. przez bł. O. Honorata Koźmińskiego i Matkę Paulę Malecką.

Jest to Zgromadzenie bezhabitowe - siostry nie noszą stroju zakonnego.
Dlaczego?
Założenie Zgromadzenia i jego rozwój przypada na okres zaborów Polski. Sytuacja Kościoła była wówczas złożona i trudna: rząd carski dokonał na ziemiach polskich prawie całkowitej likwidacji klasztorów, zamknął wszystkie nowicjaty i zakazał przyjmowania nowych kandydatów. Bł. Honorat miał głębokie przekonanie, że życie zakonne jest dziełem Boga, a więc nie może być zniszczone, lecz powinno zmienić formę. Natchniony szczególną łaską Bożą odkrył w Ewangelii świętej model ukrytego życia zakonnego.
Uzasadnieniem ukrycia jest przykład Jezusa, który przez długie lata prowadził w Nazarecie życie nikomu nie znane jako Syn cieśli.
Podobny przykład dała Matka Boża, która prowadziła życie proste, ukrywając swoje wybranie. Na tych podstawach O. Honorat oparł zasady życia zakonnego - bezhabitowego.

Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1930 roku.

Celem Zgromadzenia jest chwała Boża, troska o zbawienie własne i bliźnich, a charyzmatem - naśladowanie Chrystusa w miłowaniu dzieci i młodzieży.
Z charyzmatu Zgromadzenia wypływa jego zadanie - praca opiekuńczo-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. Dlatego do Sióstr Sercanek O. Honorat kierował przede wszystkim nauczycielki.
Siostry miały apostołować w środowisku nauczycielskim, wychowawczym i rodzinnym, które jest niezwykle ważne dla Kościoła i społeczeństwa, aby przepoić je duchem prawdziwie chrześcijańskim. Początkowo działalność apostolska skierowana była na tereny Cesarstwa Rosyjskiego, aż po Syberię, a od 1923 roku na tereny Polski.
Godło Zgromadzenia

Godło jest wizytówką Zgromadzenia. Wyraża ono najważniejsze treści naszego życia - duchowość i charyzmat. Ważna jest wymowa każdego elementu. Z godła wynikają zadania jakie otrzymałyśmy od O. Honorata.


Niepokalane Serce Maryi - płonie ogniem miłości ku Bogu i ludziom, pokazuje nasze zadanie

Rozniecać w sercach ogień miłości Bożej dla przywrócenia pierwotnej gorliwości.

Wyrażają to też nasze hasła:

Święte i miłościwe Serce Maryi Matki Bożej módl się za nami aby się serca nasze zapaliły Boską miłością, którą ty gorejesz.

Wezwała nas Maryja do uczczenia Serca Swego i do rozpalenia serc ludzkich miłością Jego.
Mamy przez nauczanie i wpływ duchowy przeciwdziałać obojętności religijnej przez rozbudzanie ducha pobożności to zadanie powierzył nam O. Honorat.

Duchowość
Nasze hasło:

"Serce Maryi ucieczką naszą"

Pozdrowienie:

"Niech będzie pochwalone Najświętsze Serce Pana Jezusa
- przez Serce Matki naszej Maryi
Cześć Sercu Maryi - od nas i od całego świata"


Powyższe hasła i wezwania są używane na co dzień w Zgromadzeniu Sióstr Sercanek i wiele mówi o naszej Maryjnej duchowości. Jej źródło tkwi w testamencie Jezusa, który umierając na Krzyżu zwócił się do Jana: "Oto Matka Twoja" i w ten sposób dał nam wszystkim Maryję za Matkę.

W naszej formacji, pracy opiekuńczo - wychowawczej wśród dzieci i mlodzieży oraz w codziennym życiu staramy się na nowo odczytywać co to znaczy, że Maryja jest naszą Matką, a my Jej córkami.

Nasze czasy, to era Serca Maryi, to wiek wypełnienia obietnic fatimskich, Papieża Fatimy - Jana Pawła II. Istnieje zapowiedź, że teraz nastąpi wielki kult Serca Maryi, że dokona się odrodzenie świata przez młodzież żyjącą Bogiem.

Czekamy na to, pragniemy, by miłosierne Serce Boga i Serce Maryi zakrólowało nad światem, by zostało zniszczone wszelkie zło a dobroć i miłość zajaśniała wszystkim i prowadziła do nieba. Nasi Założyciele pouczali Siostry, aby czerpały wprost z Niepokalanego Serca Maryi miłość, dobroć i miłosierdzie, by niosły te skarby do serc potrzebujących, szczególnie do dzieci i młodzieży.

Naśladując Chrystusa Boga - Człowieka ubogiego, pokornego, posłusznego i ukrzyżowanego przyjmujemy Ewangelię jako najwyższą regułę życia tak, jak czynił to św. Franciszek z Asyżu. Za Jego przykładem szerzymy wśród ludzi przesłanie Pokoju i Dobra. Czerpiemy z wielkiego bogactwa duchowości franciszkańskiej i ciągle na nowo odkrywamy prawdziwą radość.

Kontakt:

Dom generalny:

ul. Honorata Koźmińskiego 6, 25-420 Nowe Miasto,

tel.: +48 (48) 674 10 84, fax: +48 (48) 674 17 50

Przełożona generalna: S. Jakoniuk Teresa

Wikariat Wschodni:

Siostra Wikaria: S. Saganiwska Ludmiła

Przełożona wikariatu: S. Mergut Maria

sercanki.pl


Dom na terenie Archidiecezji:

LWÓW

вул. Барвінських, 15, Львів, 79010

+38 (096) 395 91 23

тел.:+38 (032) 260-03-94


S. PIA (Kuc Ołena) - przełożona

S. TERESA (Biła Anna)

+38 (096) 395 91 23