Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.(Niepokalanki)

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
(Niepokalanki)


Zgromadzenie założone przez M.Józefę Karską (1823-1860) i M.Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza, powstało w Rzymie w 1857r. Matka Marcelina Darowska, w znaczącym dla historii naszego narodu 1863 roku, przeniosła je na ziemię ojczystą. Celem duchowym Zgromadzenie jest: Chwała Boża, miłość w odpowiadaniu Miłości oraz ukochanie każdej Woli Bożej.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Białorusi i Ukrainie. Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jałowiecką i w Kościerzynie z koronowaną figura Matki Bożej Bolesnej.

Domem macierzystym Sióstr do 1946 roku był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam Dom Rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.

DUCHOWOŚĆ

Duchowość Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek można by zamknąć w jednym zdaniu jego Założycielki, bł. Matki Marceliny Darowskiej:

"Miłość w odpowiadaniu miłości"


Skoro Bóg tak kocha, skoro dał nam Syna i nie oszczędził Go, ale doświadczył prześladowaniem i śmiercią w poniżeniu, skoro dał nam najpiękniejszy dar Swojej stwórczej mocy - Niepokalaną, to zadaniem wewnętrznym każdej siostry niepokalanki jest świadome, dobrowolne i całkowite odpowiadanie Mu na ten dar Jego miłości. W formule ślubów czasowych każda siostra wypowiada słowa: "Ufam, Boże, że zamiar ten jest darem Twojej łask i proszę Cię, abyś mi dozwolił wypełnić go na Twoją chwałę."

Życie duchowe każdej niepokalanki ma charakter paschalny. Prowadzi od wykorzenienia grzechu i złych przywiązań ze swego życia - co bł. Matka Marcelina nazywała śmiercią sobie - i stopniowe wprowadzanie Boga do swojego serca, a przez to budowanie już tu na ziemi Królestwa Bożego. "Celem istotnym, rdzennym - jak pisze bł. Matka Marcelina - jest ten, dla którego nas Bóg stworzył i dla którego Zgromadzenie wzbudził: chwała Boża". Stąd zawołanie sióstr: Deus Solus! ( Bóg Sam, jedynie Bóg). On jest Tym jedynym i właściwym celem naszych życiowych dążeń, do którego zmierzamy ścieżką ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Charakterystycznymi cechami, filarami duchowości niepokalańskiej są:

PRAWDA - z Bogiem, z innymi, z samą sobą; czysta intencja, uczciwość, odwaga, przejrzystość...

"Prawda Boża - to światło nasze/.../ Kościół - to pochodnia prawdy!"; "Prawda z Bogiem to jest wiara, prawda z ludźmi to jest uczciwość, prawda z sobą to jest pokora" /bł. Matka Marcelina/

CZYSTOŚĆ - której najdoskonalszym wzorem jest Niepokalana; troska, by żadne zło nie dotknęło duszy.

"Czystość -to Bóg w nas" /bł. Matka Marcelina/

MARYJNOŚĆ - naśladowanie Najświętszej Maryi Panny w Jej cnotach, bycie Jej dzieckiem, służenie Jej jako Pani, Matce i Królowej Zgromadzenia.

"Cieszmy się, że mamy za Matkę, Opiekunkę, Pośredniczkę, Tę Najświętszą, która i najczystsza i najbliższa Bogu. Ona nauczy i nauczy najlepiej świętości i najbardziej z Bogiem zbliży" /bł. M. Marcelina/

MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ - za Ojca świętego, kapłanów i przygotowujących się do kapłaństwa, śledzenie nauki Kościoła i zgłębianie jej, podejmowanie działań na rzecz Kościoła lokalnego.

"W życiu więc swoim Zgromadzenie trzymać się ma Kościoła jako swego prawa, swojej władzy najwyższej na ziemi i za świętą powinność sobie uważać modlitwę za Kościół i wszystkich w Nim pracujących." /bł. Matka Marcelina/

Apostolstwo

Apostolstwo Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek wypływa wprost z jego charyzmatu, z głębi jego duchowości. Przybiera ono kilka kierunków, które podejmowane są ze względu na odczytywaną Wolę Bożą i z troską, by każde dzieło prowadzone było w duchu Założycielek. Podobnie, jak z jednego korzenia płyną wszystkie soki w krzewie winnym, tak działania nasze mają szczególna moc, płynąc z ducha jedności i bezinteresowności.

Budowanie Królestwa Bożego na ziemi, do którego wzywała bł. Matka Marcelina przybiera różne formy. Najważniejszymi z nich są:

* dzieło wychowania krajowi nowego pokolenia przez wszechstronnie pojęta edukację intelektualną, moralna i religijna. Stąd głównym kierunkiem działań sióstr niepokalanek jest prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i żeńskich szkół średnich z internatami.

* żywy kontakt z dawnymi wychowankami, współpraca z Koleżeńskim Zjednoczeniem Jazłowieckim (KZJ), organizowanie zjazdów poszczególnych roczników, spotkań opłatkowych czy rekolekcji.

* pomoc w odnowie i kształtowaniu właściwej relacji z Bogiem poprzez rekolekcje. Bł. Marcelina Darowska przez całe swoje życie zakonne (50 lat przełożeństwa) udzielała rekolekcji nie tylko siostrom czy kandydatkom do klasztoru, ale także wychowankom, osobom świeckim, wdowom, matkom, osobom przygotowującym się do Sakramentu małżeństwa, itp.

Dziś w głównej mierze siostry prowadzą rekolekcje dla dziewcząt z gimnazjum i szkół średnich oraz rekolekcje i dni skupienia dla studentek i osób pracujących.

W domach, gdzie znajdują się szkoły prowadzone są rekolekcje dla dawnych uczennic, dni skupienia dla rodziców uczącej się w nich młodzieży, niekiedy także dla rodzin sióstr. Siostry wraz z uczennicami szkół pomagają w organizacji i prowadzeniu rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach.

* szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny - to szczególny przywilej i obowiązek każdej niepokalanki. W domach zakonnych w Szymanowie i Kościerzynie znajdują się koronowane wizerunki N.M.P., z tego też wypływa służba pielgrzymom, którzy przybywają do sanktuariów.

* dzieło ewangelizacji i katechizacji prowadzone jest zarówno w państwowych szkołach w kraju jak również na placówkach misyjnych na Ukrainie i Białorusi

* służba Ojczyźnie, szerzenie postaw patriotycznych, udział w ważnych wydarzeniach kraju, troska o losy narodu, prawie wiekowe już utrwalanie kontaktów z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, ich rodzinami, członkami wielopokoleniowej Rodziny Jazłowieckiej, kontynuatorami ich tradycji w służbie Ojczyźnie: Pierwszym Batalionem 6 brygady Kawalerii Pancernej im gen. K. Plisowskiego i drużyną harcerską im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

* pomoc charytatywna ubogim rodzinom, więźniom, rezydentom Domów Pomocy Społecznej, szczególna troska o biedne dzieci - organizowanie dla nich świetlic, rekolekcji, spotkań, zabaw; pomoc materialna i duchowa

* przygotowywanie nowych publikacji, współpraca z Radiem Niepokalanów to kolejne wyzwania, które stoją przed współczesną niepokalanką

Dom generalny:
ul. Szkolna 2, 96-516 Szymanów k. Warszawy,

tel.: +48 (46) 864 91 10; 864 91 11

fax: +48 (46) 864 91 14

mail: siostry@niepokalanki.pl

www.niepokalanki.pl


Przełożona generalna: S. Chwedoruk Wawrzyna


Domy na terenie Archidiecezji:
JAZŁOWIEC

S. TATIANA (Czop Тatiana) – przełożona

S. JULIA (Podleś Ewa)

S. SZYMONA (Pankowska Małgorzata)

S. OŁENA (Lewczenko Zofia)

+38 (067) 849 54 90