Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

FRANCISZKANKI RODZINY MARYI
 
Życie według Ewangelii
 
Duchowość franciszkańska jest przede wszystkim duchowością naśladowania życia Jezusa Chrystusa. Franciszek sięgał do Ewangelii, w której szukał światła dla życia własnego i życia tych, których dał mu Pan. Pragnął znaleźć w niej odpowiedź na własny niepokój i na wiele ludzkich pytań.
Postawienie Ewangelii za najwyższą normę życia jest rysem bardzo charakterystycznym również dla duchowości Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Prymat Pisma Świętego, prymat życia i nauki Chrystusa, oznacza w praktyce postawienie na pierwszym, eksponowanym miejscu osoby i dzieła Jezusa Chrystusa i gorliwe pełnienie Jego świętej woli. Tak właśnie rozumiał życie w Zgromadzeniu Założyciel – ks. Feliński. Oto jego słowa:
„Obowiązkiem duszy pragnącej zdążać do ostatecznego końca swego przez poznanie, kochanie i służenie Stwórcy jest ustawiczne przypatrywanie się życiu Jezusa Chrystusa i wstępowanie w ślady Jego”. Od Chrystusa siostra nauczy się czcić, kochać i słuchać innych. W szkole Jezusa uczy się prawdziwej mądrości, poznaje ducha prawdziwej służby, zasad miłości bliźniego, zasad kierowania sobą i drugimi.
Po śmierci Założyciela bł. Abp. Z. Sz. Felińskiego, która nastąpiła 17 września 1895 r. w Krakowie, Zgromadzenie posiadało Regułę, zredagowaną w roku 1888 i zatwierdzenie kościele w archidiecezji lwowskiej (1891) i przemyskiej (1895). Po śmierci Założyciela młoda wspólnota zakonna stanęła w obliczu nowej konieczności, jaką była kwestia urzędowego zatwierdzenia charyzmatu swojego Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. Niemałe zasługi w te starania włożył Ojciec M. Sobolewski OFMConv. Agregacja Zgromadzenia do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych nastąpiła 29 czerwca 1903 r. Pierwsza reguła w duchu franciszkańskim została zredagowana w 1888 r. 

ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA
 

ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA

Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie k. Łucka w niezamożnej, lecz bardzo ambitnej rodzinie szlacheckiej, jako syn Gerarda i Ewy z domu Wendorffów. Otrzymał staranne wychowanie religijne i patriotyczne.

Konsekracja odbyła się w Petersburgu, wkrótce potem miał miejsce ingres do rekoncyliowanej archikatedry. Do momentu powstania styczniowego nowo mianowanemu Arcybiskupowi przyszło rządzić w trudnych warunkach ucisku rodaków przez władze carskie w Warszawie. Arcypasterz Warszawski będąc zdecydowanym patriotą i pragnąc niepodległości państwa był daleki od postawy serwilizmu wobec cara, ale także antagonistycznie nastawiony do improwizowanego i nieprzygotowanego powstania, z góry skazanego na niepowodzenie nie popierał takiej inicjatywy. Wierzył w szczerość zapewnień cara (dopóki się nie przekonał o jego obłudzie) i myślał o prowadzeniu pracy organicznej nad podniesieniem poziomu ekonomicznego, oświatowego i moralnego społeczeństwa po to, aby – gdy nadejdzie odpowiedni czas – przygotowany naród mógł podjąć skuteczną walkę o niepodległość. Widząc szalejące bezprawie i gwałt rosyjskiej armii złożył na ręce księcia Konstantego dymisję z członkostwa Rady Stanu i wystosował memoriał do cara Aleksandra II w obronie Kościoła i Narodu Polskiego. Odpowiedzią cara był rozkaz wyjazdu Arcybiskupa z Warszawy i przybycia do Petersburga celem wytłumaczenia się z zajętego stanowiska wobec powstania. W Garcynie k. Petersburga zredagował memoriał do cara: wkrótce jednak został aresztowany i zesłany na banicję do Jarosławia nad Wołgą. Tam na wygnaniu pozostał blisko 20 lat.

W 1883 r. za sugestią papieża Leona XIII, złożył rezygnację z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Wtedy rząd carski zezwolił mu na opuszczenia Rosji. Arcybiskup osiedlił się w Dźwiniaczce w rezydencji dworskiej Heleny Koziebrodzkiej w charakterze kapelana miejscowej kaplicy. Tu pełniąc posługi kapłańskie dla miejscowego ludu ułożył konstytucje zakonne dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, będąc protektorem i duchowym jego doradcą. W 1895 r. wyjechał do Karlowych Warów, celem poratowania słabnącego zdrowia. Czując jednak pogorszenie po kilku dniach pobytu wrócił do Krakowa, gdzie zasłabł i zmarł 17 września w pałacu arcybiskupów krakowskich. Po uroczystościach pogrzebowych w Krakowie ciało jego zostało przewiezione do Dźwiniaczki i tam pochowane.

Jego świątobliwe życie i heroiczność cnót została uwieńczona 18 sierpnia 2002 roku na Błoniach Krakowskich. Uroczystego aktu beatyfikacji dokonał Umiłowany Ojciec Św. Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny.

17 września 2003 roku po uroczystym dziękczynieniu za dar beatyfikacji, któremu przewodniczył Jego Eminencja ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, relikwie bł. Zygmunta Szczęsnego zostały przeniesione z podziemi Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie do odnowionej Kaplicy Literackiej (znajdującej się w tejże bazylice).

CHARYZMAT
Życie we wspólnocie zakonnej oznacza wypełnianie woli Bożej, zgodnie z charyzmatycznym darem, który Założyciel otrzymał od Boga i przekazał swoim uczniom.
Wskazaniem dla Rodziny Maryi, pozostawionym przez św. Z. S. Felińskiego jest szerzenie chwały Bożej, pracowanie nad własnym udoskonaleniem i służenie bliźnim. Siostry jako podstawowe swoje zadanie widzą nieustanną pracę nad zapieraniem się siebie i coraz doskonalszym naśladowaniem Chrystusa.
„Obowiązek szerzenia chwały Bożej zbiega się z obowiązkiem pracowania nad własnym udoskonaleniem”. (Listy nr 34). Chcąc szerzyć Królestwo Boże na ziemi, należy nam otwierać naprzód serca nasze miłością i czcią dla naszego Stwórcy i Odkupiciela”. (Komentarz do Ducha Zgromadzenia)
 
W sposób szczególny, siostry miłują Matkę Najświętszą, a żyjąc radami ewangelicznymi starają się wiernie praktykować cnoty Najświętszej Rodziny. „Im, kto biedniejszy, im bardziej opuszczony tym bliższy sercu waszemu być powinien, bo taki i sercu Maryi jest najbliższym”.
 
Przynależność do Rodziny Maryi, zobowiązuje każdą siostrę do gorliwości o zbawienie dusz. Wyraża się to w znoszeniu przeciwności, trudów, w podejmowaniu umartwień i bardziej żarliwej modlitwy szczególnie za tych, którzy odeszli daleko od Boga, ale także w intencjach ludzi, szczególnie umiłowanych przez Boga i powołanych do Jego służby.
 
Siostry żyją we wspólnotach zakonnych, w których budują atmosferę miłości, jedności i wzajemnego szacunku.
Utrzymują się z własnej pracy, prowadząc różnego rodzaju dzieła miłosierdzia, które przyczyniają się do krzewienia miłości Chrystusa wśród opuszczonych dzieci, schorowanych starców i potrzebujących ubogich. Z wielką otwartością oddają się pracy charytatywnej. „Skoro, bowiem zwiecie się Rodziną Maryi, to o członkach tej Rodziny pierwsze staranie mieć powinniście”. (Listy nr 119) „Zwłaszcza ubogich powinniście szczególnie miłować”.
 
DUCHOWOŚĆ
 
Duchowość Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest cennym dziedzictwem, które święty Zygmunt Szczęsny Feliński, pełen Bożego Ducha, przekazał swoim duchowym córkom. Wraz z pierwszymi przełożonymi zaszczepiał w siostrach owo bogactwo, by wiernie zachowywane przynosiło błogosławione owoce.
Bardzo mocno podkreślał szczerą miłość do Boga, siostrzaną jedność we wspólnotach, cierpliwą i ofiarną służbę bliźnim.
 
„Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest wspólnotą zakonną poświęcona Bogu, w której Siostry kształtują swoje życie i działalność według Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa.”
 
 
Kontakt:
 
Dom generalny:
ul. Żelazna 97, 01-017 Warszawa,

tel.: +48 (22) 838 38 73

e-mail: frmgeneral@zakon.opoka.org.pl

www.siostryfranciszkanki.pl

Przełożona generalna: M. Ruszczyk Fabiola RM

 
 
Domy na terenie Archidiecezji:

BOBRKA
вул. Обширна, 2, Бібрка, Львівська область, 81220

тел.: +38 (03263) 430-02;

S. BARBARA RM (Hrynyszyn Lubow) – przełożona

S.IRENA RM (Zacharko Irena)

S. IRENA RM (Jaszczyszyn Irena)

+38 (096) 468 64 30

 
LWÓW, ul. Doroszenki
вул. Дорошенка, 28/1 А, Львів, 79008

тел.:+38 (032) 260-33-13

e-mail: srodzinamaryilviv@mail.ru

S. HALINA RM (Sowgan Halina) – przełożona

S. ALICJA RM (Buczkowska Maria)

S. ELŻBIETA RM (Nuckowska Elżbieta)

S.OLGA (Dupleca Olga)

LWÓW, ul. Kwitki Osnowianenka

S. AGATA RM (Ometiuch Hanna) – przełożona

S. TERSA RM (Janiw Hanna)

S. WERONIKA RM (Borys Lilia)

 
 
SAMBOR
вул. Водна, 8, Самбір, Львівська область, 81410

тел.: +38 (03236) 341-58

S. CECYLIA RM (Patałuch Cecylia) – przełożona

S. ELŻBIETA RM (Ślemp Elżbieta)

S. ZOFIA RM (Dobrowolska Zofia)

+38 (097) 593 81 85

skatel@gmail.com

 
 
TURKA
вул. Стуса, 35, Турка, Львівська область, 82053

тел.: +38 (03269) 419-91

S. CECYLIA RM (Patałuch Cecylia) – przełożona

S. ELŻBIETA RM (Boratyńska Elżbieta )

S. HALINA RM (Magdziak Halina)

+38 (097) 593 81 85

+38 (097) 620 23 45

hmagdziak@wp.pl
 

„Ty naznaczyłaś lwowskie ulice, tak jak Jezus naznaczył ulice Jerozolimy!” Abp M. Mokrzycki na pogrzebie siostry Olgi Duplecy RM w katedrze lwowskiej.

: 3077 2021-11-25 20:39:15

Dzisiaj, 25 listopada 2021 r. o godzinie 11.30, wierni pożegnali podczas pogrzebu siostrę Olgę Dupleca, która zginęła tragicznie 20 listopada pod kołami autobusu. Pogrzebowi przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem diecezji odesko-symferopolskiej Stanisławem Szyrokoradiukiem, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą i emerytowanym biskupem Marianem Buczkiem.Tragicznie zginęłay Ś.p. Siostra Olga DUPLECA RM, przełożona domu we Lwowie (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi)

: 4417 2021-11-20 10:34:16

Dziś rano, 20 listopada 2021, w wieku 47 lat, Ś.p. Siostra Olga DUPLECA RM, przełożona domu we Lwowie (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi), która służyła w Katedrze Lwowskiej.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!
A światło wiekuiste niechaj jej świeci!


Odznaczenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Polski.

: 518 2021-11-15 12:41:46

Prezydent RP Andrzej Duda nadał Ordery Odrodzenia Polski siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ratujących Żydów podczas II wojny światowej:
za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczone zostały KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.


Półkolonia dzieci z katedralnej parafii we Lwowie.

: 901 2021-07-04 10:14:32

25 dzieci z katedralnej parafii brało udział w parafialnych półkoloniach, w dniach od 28 czerwca do 2 lipca br. Organizowana półkolonia została przez s. Lidię Ziembowicz, ks. Jana Tymania, kleryków oraz wolontariuszy z parafii.


I Komunia święta dzieci w Samborze.

: 434 2021-06-03 15:14:01

Tradycyjnie w Niedzielę Trójcy Świętej, 30 maja, w parafii pod wezwaniem męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Samborze na Mszy świętej o godzinie 9.00 18 dzieci przystąpiło do I Komunii świętej. Natomiast grupa dzieci na Mszy świętej o godzinie 11.30 obchodziła Pierwszą Rocznicę swoje I Komunii. Obie grupy przygotowała katechetka s. Elżbieta Ślemp ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.


Siostry Franciszkanki podróżują śladami Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

: 2214 2019-08-01 12:33:34

29 i 30 lipca w Łucku przebywały zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zgromadzenie jest dość liczne: 71 ośrodków w Polsce, 54 w Brazylii, jego siostry prowadzą słynny szpital Bambino Gesú w Rzymie i mają kilka domów zakonnych na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Rosji.


Trwa IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w katedrze lwowskiej.

: 1383 2019-05-17 13:16:06

15 maja, w ramach IX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Wystąpił chór katedralny im. św. Jana Pawła II pod kierownictwem pana Bronisława Pacana.

Natomiast, 16 maja, wieczorem, dzieci ze świetlicy katedralnej zaprezentowały przedstawienie pt "Córki króla Roka" i zadedykowały go swoim rodzicom.


W Samborze dzieci przedstawiali Drogę Krzyżową w formie Misterium pod tytułem „Do końca ich umiłował”

: 1208 2019-04-15 15:26:04

12 kwietnia 2019 roku w Samborze odbyła się Droga Krzyżowa w formie Misterium pod tytułem „Do końca ich umiłował”, z dołączonymi scenami Ostatniej Wieczerzy i Modlitwy w Ogrójcu.


Pielgrzymka Sióstr Dodziny Maryi

: 2067 2018-08-19 09:31:53

Halicz - Sniatyn - Czerniowce - siostry nawiedzały parafie w których pracują Franciszkanki Rodziny Maryi oraz dawne placówki


Córki św Zygmunta Felińskiego z pielgrzymką we Lwowie

: 1597 2018-08-16 15:58:42

Trwa pielgrzymka Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi z Polski. 


Pielgrzymka dzieci ze Sambora do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach

: 1698 2018-06-06 11:17:07

W sobotę, 2 czerwca, do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach przybyła pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z Sambora że swoją katechetką s. Elżbietą i Rodzicami.


Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Zygmunda Szczęsnego Felińskiego do Katedry Lwowskiej

: 1969 2015-09-30 00:00:00

Dziś wieczorem, 29 września, w Katedrze Lwowskiej odbyła się Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego do Katedry Lwowskiej połączona z obchodami 8 rocznicy święceń biskupich ks. Arcybiskupa M. Mokrzyckego, Metropolity Lwowskiego.